KONFERENCA »48 UR«

 

V sklopu projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov« z akronimom »48 UR«, ki vključuje oblikovanje okoljskih standardov na projektnem območju ob slovensko-hrvaški meji, je bila 18. novembra 2011 organizirana konferenca, na kateri so predstavniki projektnih partnerjev predstavili izvedene projektne aktivnosti. Znanje in delovne načrte so v projektu združili občina Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, rezultate pa predstavili na omenjenem dogodku. Javnost projektnega območja, ki se je novembrske konference v Termah Olimia v Podčetrtku udeležila, je bila navdušena nad projektnimi rezultati.

Projekt katerega začetki segajo v september 2009 se zaključuje v prihodnjem letu. To obdobje je bilo uspešno za vse projektne partnerje, saj smo oz. še dosegamo bogate rezultate. Omogočili smo vzpostavitev okoljskih pisarn in info točk in s tem pripomogli k večji ozaveščenosti, o inovativnih varstvenih ukrepih, med prebivalci in obiskovalci projektnega območja. Zaključili smo investicijska dela v občini Podčetrtek – Izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinje, uredili smo idejni projekt odpadne hišne kanalizacije, septične jame in rastlinske naprave za prečiščevanje odpadnih voda iz naselij Zagorska Sela, Miljana in Plavić v občini Zagorska Sela. Smo v fazi izvedbe investicijskih del: izgradnje povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod. Po samem zaključku gradbenih del v Štorah sledi še odklop od obstoječe premične čistilne naprave, prenos premične čistilne na novo lokacijo in sanacija dosedanje lokacije premične čistilne naprave, priključitev izgrajenega povezovalnega kanala odpadnih vod na obstoječo centralno čistilno napravo Celje.

Aktivno sodelujemo v okoljski mreži in informiramo ter spodbujamo posameznike, slovenske in čezmejne investitorje o pomenu trajnostno načrtovanih prostorskih investicij, ki vplivajo na okolje. S  skupnim  načrtovanjem,  upravljanjem  in  spremljanjem  naravnih  virov  na  čezmejnem  območju so  ublažena  okoljska  tveganja,  glavni  produkt  pa predstavlja  prenos  znanja  o  črpanju  strukturnih sredstev za izgradnjo infrastrukture.

Predstavniki projektnih partnerjev so na konferenci med drugim zadovoljno povedali tudi sledeče:

Občina Štore, župan Miran Jurkošek

»Veseli smo, da nam uspeva uspešno voditi projekt »48 UR« in s tem veliko prispevati k čistejšemu okolju, ki vsekakor predstavlja dodano vrednost razvoju Štor.

Z investicijo izgradnje povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtnima conama, bomo prispevali k varovanju in ohranjanju okolja. Ta potencial bo v prihodnje zagotavljal nastanek bogatega čezmejnega območja z visoko razvitimi okoljskimi standardi. Trudimo se, da bi bilo čezmejno območje vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem.«

 

Razvojna agencija Sotla, Bojana Žaberl, direktorica

»Razvojna agencija Sotla je s projektom čezmejnega sodelovanja, 48 ur, vsekakor pridobila nova znanja na področju varovanja narave. Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin, smo vsekakor naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave, okolja z razvojem posameznega območja. Menimo, da je potrebno podobne naravo- in okoljevarstvene vsebine izvajati še naprej, saj, kot smo zapisali v uvodniku zbornika, varovanje narave ni trend, je nujnost, ki se je premalo zavedamo.«

 

Okoljsko raziskovalni zavod, Marinka Vovk

»S projektom »48 UR« so lahko občani v najmanj 48 urah pridobili odgovore na različna vprašanja povezana z okoljem in  okoljske informacije, zato se je dvignila skupna ozaveščenost o pomenu varovanja okolja v vsakdanjem življenju. Prebivalci projektnega območja in zlasti šolska mladina so pridobili informacije o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn. S projektom smo prispevali k varovanju naravnih virov in k ohranitvi biotske raznovrstnosti skupnega čezmejnega prostora.«

Občina Podčetrtek, župan Peter Misja

»Občina Podčetrtek je s sorazmerno majhnim vložkom uspela realizirati investicijo v izgradnjo kanalizacijskega voda do premične ČN Mestinja. Z izvedeno investicijo se bodo vključila gospodinjstva in gospodarski subjekti na premično ČN. S tem se bodo izboljšali pogoji za bivanje ljudi na območju, varovalo se bo okolje, s tem pa se bo zagotavljala višja kvaliteta življenja naših občanov. Prav tako bo investicija pozitivno vplivala na razvoj obstoječih dejavnosti v kraju, kot razvojnega potenciala.«

 

Općina Zagorska Sela, naćelnik Željko Kodrnja

»Najvažniji rezultat za nas kao hrvatskog partnera je sigurno prijenos znanja o zaštiti okoliša i projektnom radu od slovenskih partnera i izrađena projektna dokumentacija, točnije idejni projekt za kanalizaciju u Općini Zagorska Sela. U budućnosti će najviše koristi od rezultata ovog projekta imati mještani koji će imati mogućnost priključka na kanalizaciju kada bude sagrađena u sljedećim fazama razvijanja projekta. Nastavak projekta koji obuhvaća fizičku izgradnju je pripremljen za apliciranje na buduće natječaje.Na kraju bi željeli istaknuti izuzetno kvalitetnu suradnju sa vodećim partnerom Općinom Štore i projektnim partnerima Općinom Podčetrtek, Razvojnom agencijom “Sotla” i ORZ Slovenske Konjice.«