Projekt »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov (48 UR)«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Leta 2008 smo se občina Štore, občina Podčetrtek, hrvaška občina Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic odločili, da pripravimo skupen čezmejni projekt Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov, ki smo ga skrajšano poimenovali »48 ur«. Uspešno smo kandidirali na I. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in konec leta 2009 podpisali sporazum o partnerstvu.

V sklopu projekta z akronimom 48 ur želimo s skupnim čezmejnim pristopom ljudi informirati in jim nuditi brezplačno podporo s pomočjo oblikovanja šestih informacijskih točk, šestih vzpostavljenih in delujočih okoljskih pisarn, z vzpostavitvijo čezmejne mreže »48 ur«, z organizacijo predavanj in javnih srečanj, prenosov dobre prakse, izvedbo javnih postopkov od načrtovanja do končanja investicij v javno infrastrukturo z možnostjo javnega sodelovanja in s spodbujanem ljudi k aktivni udeležbi pri reševanju okoljskih vprašanj.

Skupni stroški projekta znašajo 989.068,53 EUR, javno sofinanciranje Evropske unije – Instrumenta za predpristopno pomoč pa bo znašalo 840.708,25 EUR, kar je kar 85 odstotkov celotne vrednosti projekta.

V okviru projekta bomo izvedli vrsto investicij. V občini Štore, ki je vodilni partner projekta 48 ur, bomo zgradili povezovalni kanal odpadnih voda (vod Štore vzhod – Štore zahod), investicija pa bo znašala 409.761,48 EUR. V občini Podčetrtek se bo gradil kanal, priključili pa bodo še premično čistilno napravo, vrednost investicije je 250.000 EUR. V okviru projekta se bosta vzpostavili še projektni pisarni v Štorah in v občini Zagorska Sela.

Od februarja 2010 Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic vsak prvi četrtek v mesecu od 13. do 15. ure v prostorih občine Štore na Cesti XIV. divizije 15 v Štorah v okviru projekta 48 ur svetuje občanom in gospodinjstvom. Cilj okoljskega svetovanja in vsebinskega informiranja je večje razumevanje splošne javnosti za potrebe po izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav in okoljske infrastrukture ter povabiti občane k sodelovanju in jih vzpodbuditi, da se zavejo tega, da lahko tudi sami prispevajo k čistejšemu okolju.