»48 UR«

V sklopu projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov« z akronimom »48 UR« so znanje in delovne načrte združili občine Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela ter Razvojna agencija Sotla in Okoljsko raziskovalni zavod. Projekt so izvajali od septembra 2009 do marca 2012.

U sklopu projekta »Oblikovanje zajedničkih prekograničnih standarda zaštite okoliša« akronima »48 UR« su znanje i radnu energiju udružile općine Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela, te Razvojna agencija Sotla i Okoljski raziskovalni zavod. Projekt su provodili od rujna 2009. do ožujka 2012.

V tem obdobju so partnerji na projektnem območju ob slovensko-hrvaški meji aktivno sodelovali v okoljski mreži in informirali ter spodbujali posameznike, slovenske in čezmejne investitorje o pomenu trajnostno načrtovanih prostorskih investicij, ki vplivajo na okolje. S skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem naravnih virov na čezmejnem območju so ublažili okoljska tveganja, glavni produkt pa predstavlja prenos znanja o črpanju strukturnih sredstev za izgradnjo infrastrukture.

U tom razdoblju su partneri na projektnom području uz slovensko-hrvatsku granicu aktivno sudjelovali u mreži zaštite okoliša i informirali i poticali pojedince, slovenske i prekogranične investitore o značaju planiranih investicija u prostoru, a koje utječu na okoliš. Zajedničkim planiranjem, upravljanjem i praćenjem prirodnih izvora na prekograničnom području smanjeni su rizici u onečišćenju okoliša, a glavni rezultat projekta je prijenos znanja o iskorištenju strukturnih sredstava za izgradnju infrastrukture.

Najpomembnejše dosežene kazalnike projekta »48 UR« za posamezne projektne partnerje navajamo v nadaljevanju:

Najvažnije postignute indikatore projekta »48 UR« po pojedinim projektnim partnerima navodimo u nastavku:

 

Občina Štore

Investicija izgrajenega povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod bo prispevala k varovanju in ohranjanju okolja. Po zaključku gradbenih del v Štorah smo odklopili obstoječo premično čistilno napravo ter priključili izgrajeni povezovalni kanal odpadnih vod na obstoječo centralno čistilno napravo Celje, premično čistilno napravo pa smo prenesli na novo lokacijo v občino Podčetrtek. Projekt bo tudi v prihodnje zagotavljal čezmejno območje z visoko razvitimi okoljskimi standardi, ki je lahko vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Investicija izgradnje spojnog kanala otpadnih voda između poduzetničke zone Štore – istok i poduzetničke zone Štore-zapad će pridonjeti zaštiti i očuvanju okoliša. Po završetku građevinskih radova u Štorama smo stavili van upotrebe postojeći prijenosni uređaj za pročišćavanje i priključili izgrađeni spojni kanal otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje Celje, a prijenosni uređaj za pročišćavanje smo prenijeli na novu lokaciju u općinu Podčetrtek. Projekt će i ubuduće omogućiti prekogranično područje sa visokim stupnjem zaštite okoliša koje može biti uzor svijesti o zaštiti okoliša i primjer dobre prakse na koju će se moći ugledati i drugi kako u Sloveniji tako i u Hvatskoj.

 

Razvojna agencija Sotla

Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin smo naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave in okolja z razvojem posameznega območja. Varovanje narave namreč ni trend, ampak je nujnost, ki se je mora širša čezmejna javnost zavedati.

Uspostavom informacijskih točaka, informiranjem i obavještanjem javnosti pomoću promocijskog materijala i tiskovina učinjen je korak naprijed u osvješćivanju javnosti koja još uvijek rijetko povezuje očuvanje prirode i okoliša sa razvojem pojedinog područja. Očuvanje prirode nije trend nego nužnost koje treba šira javnost biti svjesna.

 

Okoljsko raziskovalni zavod

S projektom »48 UR« so lahko občani v okoljskih pisarnah najkasneje v 48 urah pridobili odgovore na različna vprašanja, povezana z okoljem, in okoljske informacije, zato se je dvignila skupna ozaveščenost o pomenu varovanja okolja v vsakdanjem življenju. Prebivalci projektnega območja in zlasti šolska mladina so pridobili informacije o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn. Projekt je prispeval k varovanju naravnih virov in k ohranitvi biotske raznovrstnosti skupnega čezmejnega prostora.

Projektom »48 UR« su mještani u uredima za okoliš mogli najkasnije u roku od 48 sati dobiti odgovore na različita pitanja povezana s okolišem i informacije o stanju i zaštiti okoliša, te se je radi toga podignula zajednička svijest o značaju očuvanja okoliša u svakodnevnom životu. Stanovnici projektnoga područja i osobito učenici osnovnih škola su dobili informacije o inovativnim mjerama zaštite okoliša i trajnom korištenju prirodnih izvora pomoću uspostavljene zajedničke prekogranične mreže ureda za okoliš. Projekt je pridonio zaštiti prirodnih izvora i očuvanju biološke raznolikosti zajedničkoga prekograničnoga područja.

 

Občina Podčetrtek

Občina Podčetrtek je realizirala investicijo v izgradnjo kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinje. Z izvedeno investicijo se bodo vključila gospodinjstva in gospodarski subjekti na premično čistilno napravo. S tem se bodo izboljšali pogoji za bivanje ljudi na območju, varovalo se bo okolje in zagotovljena bo višja kvaliteta življenja občanov. Prav tako investicija pozitivno vpliva na razvoj obstoječih dejavnosti v kraju.

Općina Podčetrtek je realizirala investiciju izgradnje kanalizacijskog voda do prijenosnog uređaja za pročišćavanje Mestinje. Izvedenom investicijom omogućeno je uključenje domaćinstava i gospodarskih subjekata na prijenosni uređaj za pročišćavanje. Time će se poboljšati uvjeti za ostanak ljudi na podučju, zaštiti će se okoliš i biti će zajamčena viša kvaliteta života mještana. Isto tako investicija ima pozitivan utjecaj na razvoj postojećih djelatnosti u cijelom području.
Općina Zagorska Sela
Najpomembnejši rezultat za hrvaškega partnerja pri projektu je prenos znanja o varstvu okolja in o projektnem delu od slovenskih partnerjev ter izdelana projektna dokumentacija, natančneje idejni projekt odpadne hišne kanalizacije, septične jame in rastlinske naprave za prečiščevanje odpadnih voda iz naselij Zagorska Sela, Miljana in Plavić v občini Zagorska Sela. V prihodnje bodo imeli največ koristi od tega projekta prebivalci projektnega območja, ki bodo imeli možnost priključiti se na kanalizacijski sistem, ko bo le-ta zgrajen.

Najvažniji rezultat za hrvatskog partnera je sigurno prijenos znanja o zaštiti okoliša i projektnom radu od slovenskih partnera i izrađena projektna dokumentacija, točnije idejni projekt za kanalizaciju i biološke uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Zagorska Sela u naseljima Zagorska Sela, Miljana i Plavić. U budućnosti će najviše koristi od rezultata ovog projekta imati mještani koji će imati mogućnost priključka na kanalizaciju kada bude sagrađena.