S predlaganim projektom Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih
standardov, ki smo ga skrajšano poimenovali »48 ur«, želimo preseči trenutno
stanje in probleme posameznikov, zainteresirane javnosti, investitorjev in
javnih subjektov na področju varovanja in ohranjanja okolja. Projekt bomo
uresničili s sodelovanjem partnerjev iz slovenske in hrvaške strani, tako bodo
na slovenski strani sodelovali Občina Štore in Podčetrtek, Razvojna agencija
Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic,
na hrvaški strani pa bo za večjo ozaveščenost skrbela Občina Zagorska Sela.
Želimo, da bi bilo čezmejno območje, ki meji na reko Sotlo, vzor okoljske
ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi
drugi tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
Ker okolje ni samo lokalno in so vsi posegi dolgoročni in daljnosežni, želimo
s skupnim čezmejnim pristopom ljudi informirati in jim nuditi brezplačno
podporo s pomočjo:

  • oblikovanja šestih informacijskih točk,
  • šestih vzpostavljenih in delujočih okoljskih pisarn,
  • vzpostavitvijo čezmejne mreže »48ur«,
  • organizacijo predavanj in javnih srečanj,
  • prenosov dobre prakse,
  • izvedbo javnih postopkov od načrtovanja do končanja investicija v javno
    infrastrukturo z možnostjo javnega sodelovanja,
  • spodbujanem ljudi k aktivni udeležbi v reševanju okoljskih vprašanj.

Predvsem želimo konstruktivno poseči na čezmejno področje, ki je zaradi
zakonskih regulativ in okoljskih pogojev, posebno in zavarovano skladno z
nacionalnimi in mednarodnimi standardi (Krajinski park, Turistična cona,
Natura 2000).
Verjamemo, da nam bo s projektom uspelo razviti skupne, čezmejne okoljske
standarde in izvesti aktivnosti nadzorovanja (vzpostavitev okoljske mreže, v
kateri bodo nastale okoljske pisarne – štiri v Sloveniji in dve na Hrvaškem). Z
razvojem celovite politike in sistema ravnanja z odpadnimi vodami, izvedeni
bodo namreč vsi procesi investicije z izvedenim prenosom premične čistilne
naprave in njene priključitve na lokalno omrežje, zgrajeni bodo kanali
odpadnih voda in priključitev na obstoječo centralno čistilno naprav), se bomo
vsi skupaj uspešno vključili v varovanje in ohranjanje okolja. Ne pozabite,
okolje imamo le eno.