»48 UR«

V sklopu projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov« z akronimom »48 UR« so znanje in delovne načrte združili občine Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela ter Razvojna agencija Sotla in Okoljsko raziskovalni zavod. Projekt so izvajali od septembra 2009 do marca 2012.

U sklopu projekta »Oblikovanje zajedničkih prekograničnih standarda zaštite okoliša« akronima »48 UR« su znanje i radnu energiju udružile općine Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela, te Razvojna agencija Sotla i Okoljski raziskovalni zavod. Projekt su provodili od rujna 2009. do ožujka 2012.

Within the project »Creation of joint cross-border environmental standards« with acronym »48 HOURS« they combined knowledge and work plans together municipality Štore, Podčetrtek, Zagorska Sela, Development Agency Sotla and Environmental research institute. They iplemented project from September 2009 to March 2012.

 

V tem obdobju so partnerji na projektnem območju ob slovensko-hrvaški meji aktivno sodelovali v okoljski mreži in informirali ter spodbujali posameznike, slovenske in čezmejne investitorje o pomenu trajnostno načrtovanih prostorskih investicij, ki vplivajo na okolje. S skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem naravnih virov na čezmejnem  območju so ublažili okoljska tveganja, glavni produkt pa predstavlja prenos znanja o črpanju strukturnih sredstev za izgradnjo infrastrukture.

U tom razdoblju su partneri na projektnom području uz slovensko-hrvatsku granicu aktivno sudjelovali u mreži zaštite okoliša i informirali i poticali pojedince, slovenske i prekogranične investitore o značaju planiranih investicija u prostoru, a koje utječu na okoliš. Zajedničkim planiranjem, upravljanjem i praćenjem prirodnih izvora na prekograničnom području smanjeni su rizici u onečišćenju okoliša, a glavni rezultat projekta je prijenos znanja o iskorištenju strukturnih sredstava za izgradnju infrastrukture.

In this period the partners actively participated in environmental network in the project area at the Slovenian-Croatian border. They informed and encouraged individuals, Slovenian and cross-border investors about the importance of sustainable planned spatial investments that affect the environment. They mitigated environmental risks with the joint planning, management and monitoring of natural resources in the border area. The main product is a transfer of knowledge about absorption of structural funds for construction of infrastructure.

 

Najpomembnejše dosežene kazalnike projekta »48 UR« za posamezne projektne partnerje navajamo v nadaljevanju:

Najvažnije postignute indikatore projekta »48 UR« po pojedinim projektnim partnerima navodimo u nastavku:

The most important achieved indicators of project »48 HOURS« for individual project partners we state below:

 

Občina Štore

Investicija izgrajenega povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod bo prispevala k varovanju in ohranjanju okolja. Po zaključku gradbenih del v Štorah smo odklopili obstoječo premično čistilno napravo ter priključili izgrajeni povezovalni kanal odpadnih vod na obstoječo centralno čistilno napravo Celje, premično čistilno napravo pa smo prenesli na novo lokacijo v občino Podčetrtek. Projekt bo tudi v prihodnje zagotavljal čezmejno območje z visoko razvitimi okoljskimi standardi, ki je lahko vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Investicija izgradnje spojnog kanala otpadnih voda između poduzetničke zone Štore – istok i poduzetničke zone Štore-zapad će pridonjeti zaštiti i očuvanju okoliša. Po završetku građevinskih radova u Štorama smo stavili van upotrebe postojeći prijenosni uređaj za pročišćavanje i priključili izgrađeni spojni kanal otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje Celje, a prijenosni uređaj za pročišćavanje smo prenijeli na novu lokaciju u općinu Podčetrtek. Projekt će i ubuduće omogućiti prekogranično područje sa visokim stupnjem zaštite okoliša koje može biti uzor svijesti o zaštiti okoliša i primjer dobre prakse na koju će se moći ugledati i drugi kako u Sloveniji tako i u Hvatskoj.

Investment constructed connecting channel of wastewater between the commercial zone Štore-east and commercial zone Štore-west will contribute to protection and preservation of the environment. After the completion of construction works in Štore we disconnected the existing mobile treatment plant. We connected constructing channel of wastewater to the existing central treatment plant Celje. The mobile treatment plant we transferred to a new location in the municipality Podčetrtek. The project will provide cross-border area with highly developed environmental standards in the future, which can be a model of environmental awareness and an example of good practice which will be put to good use by others both in Slovenia and Croatia.

 

Razvojna agencija Sotla

Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin smo naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave in okolja z razvojem posameznega območja. Varovanje narave namreč ni trend, ampak je nujnost, ki se je mora širša čezmejna javnost zavedati.

Uspostavom informacijskih točaka, informiranjem i obavještanjem javnosti pomoću promocijskog materijala i tiskovina učinjen je korak naprijed u osvješćivanju javnosti koja još uvijek rijetko povezuje očuvanje prirode i okoliša sa razvojem pojedinog područja. Očuvanje prirode nije trend nego nužnost koje treba šira javnost biti svjesna.

With establishment focal points, information publicity with the help (through) of promotional material and stationery, we made a step forward in public awareness. It is still rarely connects protection of nature and the environment through development of a particular area. The protection of nature is not a trend but a necessity that the broader cross-border is public aware.

 

Okoljsko raziskovalni zavod

S projektom »48 UR« so lahko občani v okoljskih pisarnah najkasneje v 48 urah pridobili odgovore na različna vprašanja, povezana z okoljem, in okoljske informacije, zato se je dvignila skupna ozaveščenost o pomenu varovanja okolja v vsakdanjem življenju. Prebivalci projektnega območja in zlasti šolska mladina so pridobili informacije o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn. Projekt je prispeval k varovanju naravnih virov in k ohranitvi biotske raznovrstnosti skupnega čezmejnega prostora.

Projektom »48 UR« su mještani u uredima za okoliš mogli najkasnije u roku od 48 sati dobiti odgovore na različita pitanja povezana s okolišem i informacije o stanju i zaštiti okoliša, te se je radi toga podignula zajednička svijest o značaju očuvanja okoliša u svakodnevnom životu. Stanovnici projektnoga područja i osobito učenici osnovnih škola su dobili informacije o inovativnim mjerama zaštite okoliša i trajnom korištenju prirodnih izvora pomoću uspostavljene zajedničke prekogranične mreže ureda za okoliš. Projekt je pridonio zaštiti prirodnih izvora i očuvanju biološke raznolikosti zajedničkoga prekograničnoga područja.

With the project »48 HOURS«, citizens may be in the environmental offices within 48 hours get answers to questions related to the environment and environmental informations. Therefore overall awareness of the importance of environmental  protection has increased.  Residents of the project area especially schoolchildren they obtained informations about the innovative protective measures. They obtained informations about sustainable use of natural resources established with the help of joint cross-border network of enivironmental offices. The project has contributed to the protection of natural resources and to preserve biodiversity, of the total cross-border context.

 

Občina Podčetrtek

Občina Podčetrtek je realizirala investicijo v izgradnjo kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinje. Z izvedeno investicijo se bodo vključila gospodinjstva in gospodarski subjekti na premično čistilno napravo. S tem se bodo izboljšali pogoji za bivanje ljudi na območju, varovalo se bo okolje in zagotovljena bo višja kvaliteta življenja občanov. Prav tako investicija pozitivno vpliva na razvoj obstoječih dejavnosti v kraju.

Općina Podčetrtek je realizirala investiciju izgradnje kanalizacijskog voda do prijenosnog uređaja za pročišćavanje Mestinje. Izvedenom investicijom omogućeno je uključenje domaćinstava i gospodarskih subjekata na prijenosni uređaj za pročišćavanje. Time će se poboljšati uvjeti za ostanak ljudi na podučju, zaštiti će se okoliš i biti će zajamčena viša kvaliteta života mještana. Isto tako investicija ima pozitivan utjecaj na razvoj postojećih djelatnosti u cijelom području.

Municipality Podčetrtek realized investment in the construction of sewage line to mobile treatment plant Mestinje. With the executed investment the households and commercial premises will be included on mobile treatment plant. Conditions for the people staying in this area will be improved, environment will be protected and the higher quality of life of citizens will be provided. Investment also has a positive effect on the development of existing activities in the place.

 

Općina Zagorska Sela

Najpomembnejši rezultat za hrvaškega partnerja pri projektu je prenos znanja o varstvu okolja in o projektnem delu od slovenskih partnerjev ter izdelana projektna dokumentacija, natančneje idejni projekt odpadne hišne kanalizacije, septične jame in rastlinske naprave za prečiščevanje odpadnih voda iz naselij Zagorska Sela, Miljana in Plavić v občini Zagorska Sela. V prihodnje bodo imeli največ koristi od tega projekta prebivalci projektnega območja, ki  bodo imeli možnost priključiti se na kanalizacijski sistem, ko bo le-ta zgrajen.

Najvažniji rezultat za hrvatskog partnera je sigurno prijenos znanja o zaštiti okoliša i projektnom radu od slovenskih partnera i izrađena projektna dokumentacija, točnije idejni projekt za kanalizaciju i biološke uređaje za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Zagorska Sela u naseljima Zagorska Sela, Miljana i Plavić. U budućnosti će najviše koristi od rezultata ovog projekta imati mještani koji će imati mogućnost priključka na kanalizaciju kada bude sagrađena.

In the project, the most important  result for the Croatian partner is transfer of knowledge about environmental protection and about project work of the Slovenian partners. The most important result is also project documentation accurately conceptual project of waste domestic sewage, septic pits and biological systems for the purification of waste water from settlements Zagorska Sela, Miljana and Plavić in municipality Zagorska Sela. Residents of the project area will have the most benefit in the future. They will be able to connect to the sanitary sewer system, once it is built.